DhammaTalks.net

 

Aniccâ vata sankhâra- "Förgängligt är allt skapat"

 

Bhikkhu Bodhi

 

KÄLLA SOURCE FÖRFATTARE AUTHOR ÖVERSÄTTNING TRANSLATION

BPS Newsletter No 43, 3rd mailing 1999 BPS Newsletter No. 43, 3rd mailing 1999
Aniccâ vata sankhâra - Impermanent are all formations. Aniccâ private sankhâra - Impermanent are all shaping operations.

Bhikkhu Bodhi Bengt Olsson 2000-05-07
 

Aniccâ vata sankhâra- "Förgängligt är allt skapat" - är den fras som används i theravâda-buddhistiska länder för att tillkännage att någon av ens kära har dött. Aniccâ private sankhâra "corruptible are all created" - the phrase used in Theravada Buddhist countries, to announce that one of your loved ones have died. Men jag har inte citerat den raden här med avsikt att skriva en dödsruna. But I have not quoted the line here with the intention to write an obituary. Jag gör det enbart för att introducera ämnet för denna essä som är ordet sankhâra självt. I do it simply to introduce the subject of this essay is the word sankhâra itself. Ibland kan ett ensamt paliord ha så vidsträckt innebörd så att bara att sätta sig ner och bena ut de olika trådarna kan belysa Buddhas lära lika mycket som långa förklarande artiklar. Sometimes, a lone paliord be so broad as to just sit down and analyze the various threads can illuminate the Buddha's teachings as much as long explanatory articles. Detta är verkligen fallet när det gäller ordet sankhâra . This is really the case with the word sankhâra. Ordet är otvetydigt placerat i hjärtat av Dhamma och att spåra dess olika betydelser är att erhålla en glimt av Buddhas egen vision av verkligheten. The word is unmistakably located in the heart of the Dhamma and to track its range of meanings is to get a glimpse of the Buddha's own vision of reality.

Ordet sankhâra kan härledas från prefixet sam som betyder "tillsammans", förenat med substantivet kâra "göra, tillverka". Sankhâras är alltså "göra-tillsammans", saker som uppträder gemensamt med andra eller saker som utgör en kombination av saker. The word sankhâra can be derived from the prefix sam, which means "together", associated with the noun ladies' do, produce ". Sankhâras is" do-together ", things that occur in common with others or things that represent a combination of things. Översättare har tolkat ordet på många olika sätt; formation, hopblandning, verksamhet, process, kraft, sammansättning, komposition, bestämning, hopsmide, konstruktion. Translators have interpreted the word in many different ways; formation, confusion, business, process, power, composition, composition, determination, hopsmide, design. Alla är klumpiga försök att fånga innebörden av ett filosofiskt begrepp för vilket vi inte har någon exakt parallell och alla svenska (engelska) tolkningar är därför dömda att vara inexakta. All are clumsy attempts to capture the meaning of a philosophical concept for which we have no exact parallel, and all Swedish (English) interpretations are therefore doomed to be inaccurate. Själv använder jag skapelse och viljeformationer (volitional formations) med medvetenheten om att detta val är lika bristfälligt som alla andra. Personally, I use the creation and formation of will (volitional forma tion) with the awareness that this election is as flawed as everyone else.

Även då det är omöjligt att finna en exakt svensk (engelsk) översättning för sankhâra kan vi ändå nå insikt i hur ordet fungerar i "Dhammas" tankevärd genom att undersöka hur det används där. Even then it is impossible to find an exact English (English) translation of sankhâra we can still reach an insight into how the word works in "Dhammas" Given hosted by examining how it is used there. I suttorna uppträder ordet i huvudsak i tre sammanhang. In Sutter word occurs mainly in three contexts. Ett är i den tolvfaldiga formeln för beroende uppkomst (dependent origination, paticca-samuppâda ) där sankhâras är den andra länken i serien. One is in the twelve-fold formula for dependent emergence (dependent Origination, paticca-samuppâda) where sankhâras is the second link in the series. De sägs vara betingade av okunnighet och fungera som ett villkor för medvetandet. They are said to be dictated by ignorance and act as a condition of consciousness. Genom att sammanställa förklaringar från olika suttor kan vi se att sankhâras är de karmatiskt aktiva viljestyrda handlingar som genererar återfödelse och som därmed upprätthåller den fortsatta rörelsen framåt i samsâra , kretsloppet av födelse och död. By compiling statements from various Sutter, we can see that sankhâras is the karma cally active willpower controlled documents which generates rebirth and thus maintain the continued movement forward in Samsara, the cycle of birth and death. I detta samanhang är sankhâra egentligen synonymt med karma , ett ord som det etymologiskt är besläktat med. In this context sankhâra is really synonymous with karma, a word that the etymologiskt is related to.

I samband med beroende uppkomst skiljer man i suttorna på tre olika typer av sankhâras: kroppsliga, mental och verbala. In connection with dependent emergence distinction in Sutter on three different types of sankhâras: physical, mental and verbal. Vidare kan sankhâras delas i de förtjänstfulla, de klandervärda och de orubbliga dvs viljehandlingarna som är närvarande i de fyra formlösa meditationerna. Furthermore, sankhâras shared in the creditable, the outrageous and the unyielding willpower that documents that are currently in the four shapeless meditation industries. När okunnighet och begär påverkar medvetandeströmmen blir våra viljestyrda handlingar av ord, kropp och tanke krafter med kapacitet att ge resultat, och av de resultat som de ger är det mest signifikanta förnyelsen av medvetandeströmmen som följer på döden. When ignorance and prejudice consciousness stream requests will be our willpower driven acts of words, body and light forces with the capacity to produce results, and the results that they give is the most significant renewal of consciousness stream resulting in death. Det är dessa sankhâras , stödda av okunnighet och med begär som bränsle som driver medvetandeströmmen framåt till en ny återfödelse. It is these sankhâras, aided by ignorance and by requesting that the fuel that drives awareness power forward to a new rebirth. Exakt var medvetandet etableras bestäms av den karmiska karaktären av sankhâras . Exactly where awareness is established, determined by the karmic nature of sankhâras. Om man engagerar sig i förtjänstfulla handlingar kommer sankhâras , de viljestyrda formationerna, att driva medvetandet till återfödelse i en lycklig sfär. If you are engaged in meritorious acts will sankhâras, the will-driven formations, to drive awareness to the rebirth of a happy life. Om man engagerar sig i klandervärda handlingar kommer sankhâras att driva medvetandet mot en olycklig återfödelse, och om man behärskar de formlösa meditationerna kommer dessa orubbliga sankhâras att driva medvetandet mot återfödelse i de formlösa sfärerna. If you are engaged in reprehensible acts will sankhâras to drive awareness to an unfortunate rebirth, and a mastery of the form of meditation will solve these tenacious sankhâras to drive awareness towards rebirth in the form solve spheres.

Det andra huvudsakliga området där ordet sankhâra är tillämpligt är i samband med de fem grupperna. The other main area where the word sankhâra applies, is in connection with the five groups. Den fjärde gruppen är sankhâra-khanda , gruppen bestående av viljeformationer. The fourth group is sankhâra-khanda, the group consisting of willpower formations. Texterna definierar sankhâra-khanda som de sex klasserna av fri viljehandling ( cha cetanâkâyâ) : viljehandling med avseende på form, ljud, lukt, smak, känsel och idéer. The texts define sankhâra-khanda of the six classes of free act of will (cha cetanâkâyâ): act of will in terms of form, sound, smell, taste, touch and ideas. Även då dessa sankhâras nära motsvarar de i formeln för beroende uppkomst är de inte i alla avseenden lika, för sankhâra -khandha har en större bredd. Even then, these sankhâras closely correspond to the formula for dependent emergence is not in all respects equal, for sankhâra-khandha has a greater width. Gruppen av viljeformationer består av alla former av fri viljehandling. The group of willpower formations composed of all forms of free act of will. Det inkluderar inte bara de som är karmiskt potenta, utan även de som är ett resultat av karma och de som är karmiskt effektlösa. It includes not only those who are karmic potent, but also those that are the result of karma and those who are karmic power to solve. I den senare Palilitteraturen har sankhâra-khandha blivit en paraplykategori för alla sinnets faktorer, förutom känslan och perceptionen som betraktas som egna grupper. In the latter Palilitteraturen has sankhâra-khandha become an umbrella group for all the mind factors, in addition to feeling and perception that considered their own groups. Sålunda har sankhâra-khanda kommit att inkludera sådana etiskt varierande faktorer som kontakt, avsikt, tanke och energi; gynnsamma faktorer som generositet, vänlighet och vishet; och ogynnsamma faktorer som begär hat och förvillelse. Thus, sankhâra-khanda come to include such diverse factors as ethically contact, intention, thought and energy; favorable factors such as generosity, kindness and wisdom; and unfavorable factors which requests hatred and delusion. Då alla dessa faktorer uppstår i förening med den fria viljan och är delaktiga i viljeaktiviteter ansåg de tidiga Buddhistiska lärarna att den lämpligaste uppdelningen var att placera dessa i gruppen viljeformation. When all these factors, combined with the free will and willpower is involved in activities considered the early Buddhist teachers to the most appropriate division was to place them in the group will-formation.

Det tredje huvudsakliga området där ordet sankhâra förekommer är som beteckning för allt betingat. The third main area where the word sankhâra occur is that name for all conditioned. I detta sammanhang har ordet en passiv härledning och betecknar allt det som är bildat som en kombination av villkor; allt som är betingat, konstruerat eller sammansatt. In this context, the word passive derivation and describes everything that is formed by a combination of conditions, everything is conditioned, built or assembled. I denna betydelse kan det helt enkelt översättas med skapelser, utan det begränsande adjektivet. Som enbart skapelser inkluderar sankhâras alla fem grupperna, inte enbart den fjärde. In this context, it can simply be translated with the creatures, without the restrictive adjective. As the only creatures include sankhâras all five groups, not only on the fourth. Termen inkluderar också externa objekt och företeelser som berg, fält och skogar; städer och byar; mat och dricka; ädelstenar, bilar och datorer. The term also includes external objects and phenomena such as mountains, fields and forests, towns and villages, food and drink, precious stones, cars and computers.

Det faktum att sankhâras kan innefatta både aktiva krafter och det som produceras av dem är högst signifikativt och visar termens plats som en grundsten i Buddhas filosofiska vision. The fact that sankhâras can include both active forces and produced by them is highly significant and shows the term location as a cornerstone of the Buddha's philosophical vision. För vad Buddha betonar är att sankhâras i de två aktiva betydelserna - viljeformationerna verksamma i beroende uppkomst och de karmiska viljestyrda handlingarna i den fjärde gruppen - skapar sankhâras i den passiva betydelsen: "De skapar det betingade: därför kallas de viljeformationer. Och vad är de betingade ting som de skapar? De skapar kroppen, känslor, perception, viljeformationer och medvetandet; därför kallad kallas de viljeformationer" (SN22:79). For what the Buddha stresses that sankhâras in the two active meanings - willpower formations operating in the dependent emergence and the karmic willpower controlled documents in the fourth group - creates sankhâras in the passive role: "They make it conditional: therefore called the willpower formations. And what are the dictated things they create? They create the body, emotions, perception, willpower formations and consciousness, so-called called the willpower formations "(SN22: 79).

Även om yttre livlösa ting kan uppstå ur rent fysiska orsaker är de sankhâras som utgör vår person - de fem grupperna - är de alla produkten av de karmiskt aktiva sankhâras som vi skapat i tidigare liv. Although external lifeless things can arise from purely natural causes is the sankhâras forming our personality - the five groups - is the product of all the karmic active sankhâras we have created in previous lives. Även i det nuvarande livet bibehålls, förnyas och utökas de fem grupperna av de viljestyrda handlingar vi inlåter oss i nu, vilka senare blir en orsak för framtida existens. Even in the present life is maintained, renewed and expanded the five groups of the will-driven documents embarking us now, which later becomes a cause for future existence. Därför lär Buddhan att det var våra egna karmiskt formande sankhâras som skapade vår nuvarande personliga struktur och det är våra nuvarande karmiskt formade sankhârâs som nu skapar de strukturer som vi kommer att vara arvtagare till i våra framtida existenser. Therefore Buddha teaches that it was our own karmic form of sankhâras that created our current personal structure and it is our current karmic shaped sankhârâs now create the structures that we will be heir to the future of our existences. Dessa strukturer består inte av något annat än sankhâras som betingade ting, de betingade skapelserna som utgör de fem grupperna. These structures are not anything other than sankhâras as dictated things, they dictated creations that represent the five groups.

Det viktigaste att förstå angående sankhâras som beroende skapelser är, att de är förgängliga: "Förgängligt är allt skapat". The most important thing to understand regarding sankhâras as dependent creatures are, they are corruptible: "corruptible are all created." De är förgängliga inte bara i den meningen att de i sina yttre uppenbarelser med tiden kommer att nå ett slut utan också för att de på den subtila, förädlade nivån kontinuerligt uppstår och försvinner, ständig uppkomst för att efter en bråkdels sekund förgås: "Deras inre natur är att uppstå och försvinna." They are corruptible not only in the sense that they are in their external manifestations over time will reach a final but also to those on the subtle, refined level continually arise and disappear, constant emergence of a split second perish: "Their internal nature is to arise and disappear. " På grund av detta förklarar Buddha att alla sankhâras är lidande ( sabbe sankhâra dukkhâ) - lidande emellertid inte för att de faktiskt är smärtsamma och plågsamma men på grund av deras flyktiga natur. Because of this explains the Buddha that all sankhâras is suffering (fuck sankhâra dukkhâ) - suffering not because they actually are painful and distressing, but because of their volatile nature. "Efter att ha uppstått upphör de," och för att de alla upphör kan de inte ge en beständig lycka och trygghet. "After the cessation occurred," and that they all expire, they can not provide a permanent happiness and security.

För att nå fullständig befrielse från lidande - inte bara från den vi direkt upplever utan också från det lidande som är inneboende i all beroende existens - måste vi nå befrielse från alla sankhâras . In order to achieve full relief from suffering - not only from our direct experience but also from the suffering that is inherent in all dependent existence - we need to achieve relief from all sankhâras. Det som ligger bortom sankhâras är det som inte är konstruerat, inte ihopsatt, inte sammansatt. It is beyond sankhâras it is not constructed, unassembled, does not compound. Detta är Nibbâna , som därför kallas det obetingade (unconditioned) - asankhata - det motsatta till det som är sankhata , ett ord som är motsatsen till sankhâra . Nibbâna kallas det obetingade just för att det är ett tillstånd som i sig vare sig är sankhâra eller konstruerat av sankhâras ; ett tillstånd beskrivet som visankhâra , "fritt från det skapade," och som sabbasankhâra-samatha , "stillandet av alla skapelser." This is Nibbâna, and is therefore called the scrupulous (unconditioned) - asankhata - the opposite of what is sanctioning hate, a word that is the opposite of sankhâra. Nibbâna called the scrupulous precisely because it is a condition which in itself is neither sankhâra or constructed of sankhâras; a state described as visankhâra, "free from it created," and that sabbasankhâra-samatha, "style of all creation."

När vi sätter ordet sankhâra under vårt mikroskop ser vi hela Dhammas världsbild komprimerat i det. When we put the word sankhâra under our microscope, we see the whole Dhammas compressed in the world. De aktiva sankhâras bestående av aktiva viljestyrda handlingar skapar oupphörligt de sankhâras som bildar de fem grupperna som utgör vårt väsen. The active sankhâras consisting of active willpower controlled documents creating the unceasing sankhâras forming the five groups that comprise our essence. Så länge som vi fortsätter att identifiera oss med de fem grupperna (resultatet av okunnighet) och söker njutning i dem (resultatet av begär) fortsätter vi att alstra viljeformationer som bygger upp framtida kombinationer av grupperna. Precis detta är samsâras natur, en obruten procession av tomma med effektiva sankhâras som producerar ytterligare sankhâras vilka uppstår som friska vågor i varje ny födelse, sväller upp i en vågtopp för att störta samman i ålderdom, sjukdom och död. As long as we continue to identify ourselves with the five groups (the result of ignorance) and seeking pleasure in them (the result of requests), we continue to generate willpower formations that are building the future of combinations of groups. Like this is Samsara nature, an unbroken procession of empty with effective sankhâras producing additional sankhâras which occurs as fresh waves of every new birth, swells up in a vågtopp to collapse into old age, sickness and death. Ändå fortsätter det, svept i förvillelse att vi har kontrollen, understödd av ett evigt hopp om en slutgiltig tillfredsställelse. Yet there, swept in the delusion that we have control, supported by an eternal hope for a final satisfaction.

När vi tar upp vår Dhammaträning anbringar vi en broms till det oupphörliga alstrandet av sankhâras . When we raise our Dhammaträning we affixes a brake to the incessant generation of sankhâras. Vi lär oss se den sanna naturen av sankhâras , av våra egna fem grupper, som instabila, betingade processer som rullar på utan någon vid rodret. We learn to see the true nature of sankhâras; of our five groups, as unstable, driven processes that rolls on without anyone at the helm. Därmed stänger vi av motorn driven av okunnighet och begär och den karmiska skapelseprocessen, produktionen av aktiva sankhâras är effektivt nermonterad. Thus, we suspend the engine driven by ignorance and requests and the karmic creation process, the production of active sankhâras is effective nermonterad. Genom att sätta stopp för skapandet av betingad verklighet öppnar vi dörren till det som alltid är närvarande men inte skapat: asankhata-dhâtu , det oberoende. By putting an end to the creation of congestion reality, we open the door to what is always present but not created: asankhata-dhâtu, it independent. Detta är Nibbâna , det odödliga, stillandet av viljeaktiviteter, den slutliga frigörelsen från allt beroende skapat och därmed från förgänglighet och död. This is Nibbâna, the immortal, style of proactive activities, the final liberation of all, depending created, and thus from itself and death. Därför slutar vi: "Det skapades upphörande är lycksalighet." Therefore, we have finished: "It was created cessation is bliss."

 

 

Source : http://www.dhamma.se

Home | Links | Contact

Copy Right Issues © DhammaTalks.net