DhammaTalks.net

 

Samsara

 

Thanissaro Bhikkhu

 

SOURCE FÖRFATTARE AUTHOR ÖVERSÄTTNING TRANSLATION
http://www.bhavanasociety.org/ Samsara
 
Thanissaro Bhikkhu   Kerstin Jönhagen 2003-01-05  

 

Ordagrant means Samsara "walk going." Många föreställer sig detta buddhistiska begrepp som beteckning på den plats där vi lever för närvarande. – platsen som vi lämnar när vi når nibbana. Many imagine that Buddhist concepts to describe the place where we live now. - The place we leave when we reach nibbana. Men i de tidigaste buddhisttexterna är förklaringen inte frågan ”var är vi” utan frågan ”vad gör vi”. But in the early Buddhist texts is the explanation does not matter "where are we" without question "what do we do." I stället för en plats är samsara en process med en tendens att vilja fortsätta att skapa världar, som vi sedan förflyttar oss till. Instead of a place Samsara is a process with a tendency to want to continue to create worlds, we then move us to. Så snart en värld störtar ihop, skapar du en annan och far dit. Once a world rushes together, you create another, and father there. Samtidigt träffar du på andra människor som också skapar sina egna världar. While you seeing other people who also create their own worlds.

Spelet och kreativiteten i denna process kan ibland vara angenämt. The game, and creativity in this process can sometimes be nice. I själva verket skulle det vara harmlöst om det inte medförde så mycket lidande. In fact, it would be harmless if not brought so much suffering. Världarna vi skapar är oupphörligt på väg mot förintelse och de dödar oss. The worlds we create is diligently towards extermination and they kill us. Att förflytta sig till en ny värld kräver kraft och innebär inte bara smärtor och risker genom att födas till den. Det medför också de hårda tag – fysiskt och psykiskt– som det innebär att åter och åter gå från barndom till vuxen. The move to a new world requires force and does not just pain and risks by being born into it. Involves also the hard tag - physically and mentally, as it means to restore and re move from childhood to adulthood. Buddha frågade en gång sina munkar: Vad tror ni är mest, vattnet i haven eller tårarna som ni fällt under den pågående vandringen?” Hans svar var ”Tårarna.” Tänk på det nästa gång du tittar ut över havet eller leker i vågorna. Buddha once asked his monks: What do you think is best, the water in the oceans or the tears that you felled during the ongoing migration? "His answer was" the tears. "Think about that next time you look out over the ocean or playing in the waves.

Vi skapar dessutom inte bara lidande för oss själva, ty världarna vi skapar tar energi från andras världar precis som vi tar från deras. We are creating not only suffering for ourselves, because the worlds we create takes energy from other worlds, just as we do from theirs. Ibland är givandet ömsesidigt angenämt och berikande, men även system kommer till ett slut. Sometimes the proclamation mutually agreeable and enriching, but also systems to an end.   Ännu mer betecknande är att ett sådant system vållar ont för åtminstone en av relationens sidor, ofta för båda. More significantly, that such a system are causing pain for at least one side of their relationship, often for both. När du tänker på det lidande som finns i att förse bara en enda person med kläder, mat, husrum och hälsa – lidande både för de som ska betala dessa förnödenheter och de som arbetar eller dör i arbetet för det - kan du förstå hur exploaterande även den mest elementära process att skapa en värld kan vara. When you think of the suffering that exists in providing only a single person with clothes, food, shelter and health - suffering both for those who will pay for these facilities and those working or die in work for it - you can understand how exploitative even the most basic process of creating a world can be.

Det var därför som Buddha försökte att finna en väg att stoppa samsara. That was why the Buddha was trying to find a way to stop the Samsara. När han funnit den uppmuntrade han också andra att följa den. When he found that he also encouraged others to follow. Eftersom samsara är något som var och en av oss skapar, måste var och en av oss stoppa det, han eller hon själv. Since Samsara is something that each of us creates, must each of us to stop it, he or she. Om samsara är en plats, kan det verka själviskt för en person att vilja fly och lämna andra bakom. If Samsara is a place, it may seem selfish for a person to want to escape and make other behind. Men om vi föreställer oss samsara som en process, finns det inget själviskt alls i att stoppa samsaras hjul. But if we imagine Samsara as a process, there is no selfish at all in stopping Samsara wheels. Det är som att ge upp en böjelse eller en dålig vana. När du lärt dig den förmåga som behövs för att stoppa skapandet av dina egna världar av lidande, kan du dela denna kunskap med andra så att de kan stoppa sitt skapande. It is like giving up an appetite or a bad habit. Once you learn the skills needed to stop the creation of your own worlds of suffering, you can share this knowledge with others so that they can stop its creation. Samtidigt kommer du aldrig mer att ge energi till andras världar och i viss mån lättar du också andras bördor. At the same time, you will never give energy to other worlds and to some extent helps you also burdens of others.

Det stämmer att Buddha liknade träningen att stoppa samsara med att gå från en plats till en annan, från denna sida av en flod till stranden på andra sidan. It is true that the Buddha was similar training to stop Samsara to go from one place to another, from this side of a river to the beach on the other side. Men texterna där han gör denna jämförelse slutar ofta med en paradox: stranden på andra sidan finns inte ”här”, inte ”där” inte ”mellan”. But the texts in which he makes this comparison, often with a paradox: the beach on the other side is not "here", not "where" not "between". Ur detta perspektiv är det påtagligt att samsaras rum och tid inte räknades ut ifrån den föregående existensen till vilken vi vandrade. From this perspective, we clearly Samsara place and time were not counted out from the previous existence to which we wandered. utan det var resultatet av vår vandring. but it was the result of our hike. För den som är slav under världsskapandet låter bristen på vanliga beräkningar förvirrade. For those who are slaves during World creation let the lack of regular calculations confused. Men om du är trött på oupphörligt skapande och onödigt lidande, måste du försöka. But if you are tired of endlessly creative and unnecessary suffering, you must try. Trots allt kan du alltid fortsätta skapandet om bristen på ”här” och ”där” blir enformig. Despite everything, you can always continue the creation of the lack of "here" and "where" becomes tedious. Men aldrig har någon av dem som lärt hur man bryter vanan känt lockelse till samsara igen. But never has one of those who learned how to break the habit known attraction to Samsara again.
 

 

Source : http://www.dhamma.se

Home | Links | Contact

Copy Right Issues © DhammaTalks.net