DhammaTalks.net

 

อารัมภกถา

 

 

เนื่องในวโรกาส ที่ข้าพเจ้ามีอายุครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ นี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อแจกเป็นธรรมทาน ด้วยเข้าใจว่า การให้ธรรมะเป็นทานนี้ ดีกว่า ประเสริฐกว่า การให้ทานอย่างอื่นๆ เพราะทำให้ผู้ได้รับเกิดปัญญา ความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติตน ให้มีความสุขความเจริญในชีวิตได้ และการพิมพ์หนังสือธรรมะแจก ก็ถือว่าเป็นการช่วยเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงได้จัดพิมพ์หนังสือธรรมนี้ขึ้นมา

อนึ่ง การที่ได้นำเอาธรรมโอวาท ของท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) มาจัดพิมพ์ เพราะเห็นว่า ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนผู้หนึ่ง ที่ผ่านการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมแล้ว และท่านก็เป็นผู้มีอุบายในการสอนธรรม สอนจี้จุดได้ตรงใจ คำสอนแม้สั้นแต่กินใจ ประทับใจ เข้าใจง่าย นำไปปฏิบัติตามได้โดยไม่ยาก

ข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณ ทางวัดสุภัททบรรพต (วัดมาบจันทน์ ต.แกลง อ.เมืองจ.ระยอง) ซึ่งเป็นสาขาที่ ๗๓ แห่งวัดหนองป่าพง ที่ได้มอบต้นฉบับอันถอดมาจากเทปบันทึกเสียงให้มา และขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์เอกชัย กับ ท่านพระมหาประกิต และท่านพระมหาเกรียงไกร ที่ได้กรุณาช่วยตรวจต้นฉบับให้ จึงทำให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้

หวังว่าหนังสือนี้คงจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับไป คือรู้เข้าใจในหลักธรรม แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตาม จนมีความสุขความเจริญได้ สมดังเจตจำนงที่ข้าพเจ้ามุ่งหมายไว้ทุกประการ ขออำนาจบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้จัดพิมพ์พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อแจกเป็นธรรมทาน นี้ จงเป็นพลวะปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงธรรม ทำความดับทุกข์ให้แจ้งได้ในอนาคตกาลอันใกล้นี้ด้วยเถิด

และขออุทิศบุญกุศลนี้ แก่เจ้ากรรมนายเวรแห่งข้าพเจ้า แก่ผู้มีพระคุณต่อข้าพเจ้า มีมารดาบิดาเป็นต้น แก่ผู้เกี่ยวเนื่องกับข้าพเจ้าคือภรรยา, บุตร, ธิดา พร้อมทั้งหมู่ญาติและแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกันเทอญ ฯ

ด้วยรักและหวังความเจริญในธรรมแก่ผู้รับหนังสือทุกท่าน

อำพัน วิประกษิต 

 

 

Source : http://www.watnongpahpong.org

 

Home | Links | Contact

Copy Right Issues DhammaTalks.net